pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA SERUM TOTAL MAGNEZYUM DÜZEYİ
MEHMET ULUĞ, MUSTAFA KEMAL ÇELEN, CELAL AYAZ, ŞEHABETTİN SELEK

Amaç: Magnezyum (Mg), karaciğer hasarının gelişiminde etkili olan oksidatif stres ve redoks potansiyellerinde önemli rolü olan bir eser elementtir. Bu çalışmada, hipomagnezemi ile kronik hepatit B hastalarında görülen spesifik olmayan klinik bulguların benzer olması nedeniyle, bu hastalarda serum total Mg düzeyinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Midyat Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları polikliniklerinde, Nisan 2007-Ağustos 2008 tarihleri arasında takip edilen kronik aktif hepatit B hastaları (n=32), asemptomatik HBs Ag taşıyıcıları (n=37) ve 35 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubuyla yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan üç grup arasında serum albümin ve total Mg düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,06 ve p=0,22). Sonuç: Kronik aktif hepatit B olgularında ve asemptomatik HBs Ag taşıyıcılarında serum total Mg seviyesi normal referans aralığında tespit edilmiştir. 

Cilt 21, Sayı 2 (2011)