pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - 7-12 YAŞ ÇOCUKLARDA PİYÜRİ SIKLIĞININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, GEÇİRİLMİŞ ÜRİNER ENFEKSİYON VE OKUL TUVALETİNİ KULLANMA İLE İLİŞKİSİ
SAİD BODUR, EMEL FİLİZ

Amaç: Bu araştırmanın amacı, 7-12 yaş çocuklarda piyüri sıklığının demografik özellikler, geçirilmiş üriner enfeksiyon ve okul tuvaletini kullanma durumu ile ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipteki saha çalışması Konya il merkezinde yapıldı. Sosyoekonomik yönden farklı semtlerdeki ilköğretim okullarından basit rasgele yöntemle seçilen ikişer okulun birinci kısım öğrencileri çalışma kapsamına alındı. Örneklem hacmi güç ve küme etkisi dikkate alınarak formülle hesaplandı. Öğrencilerin idrarları analizörle ve mikroskopik olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan 7-12 yaştaki 1035 çocuğun erkek kız oranı 1 olup çocukların % 35’i sosyoekonomik düzeyi iyi, % 36’sı orta ve % 29’u düşük bölgelerdendi. Çocukların % 13’ünde lökositüri kritik değerin üzerindeydi. Bu oran erkeklerde % 2, kızlarda % 25 idi (P<0.001). Piyüri ile cinsiyet, önceden üriner enfeksiyon geçirme ve okul tuvaletini kullanma durumu arasında ilişki bulundu. Ailelere göre çocukların % 22’sinde üriner enfeksiyon belirtisi hikayesi vardı ve kızlarda daha yüksek orandaydı (p<0.001). Sonuç: Kız çocuklarda üriner enfeksiyon riski yüksektir ve tekrarlayıcıdır. Konuyla ilgili ileri araştırmaların daha erken yaşa kaydırılmasına gereksinim vardır. 

Cilt 21, Sayı 2 (2011)