pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYONUN MORTALİTEYE ETKİSİ VE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
KÜRŞAT UZUN, ÜMMÜYE DURAN, TURGUT TEKE

Amaç: Çalışmamızda esas olarak Noninvaziv mekanik ventilasyon (NİMV)’un mortalite oranları üzerine olan etkisini, ikincil olarak ise NİMV’un başarısında etkili olan faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Retrospektif olarak planlanan çalışmaya Ocak 2005-Nisan 2010 tarihleri arasında yoğun Bakım ünitesinde NIMV uygulanan 204 hasta alındı. Bulgular: Çalışmaya alınan 204 hastanın 47’si (% 23) hipoksemik, 157’si (% 77) hiperkapnik solunum yetmezliği (SY) idi. NİMV uygulanan tüm hastalarda mortalite % 23.4, hipoksemik SY’de % 43.3, hiperkapnik SY’de % 15.2 idi. Hipoksemik SY’de alt başlık olarak değerlendirilen ve 2009-2010 yılında tüm dünyada pandemik olarak seyreden H1N1 influenza A nedeniyle SY gelişen NİMV uygulanan hastalarda mortalite % 62 idi. NİMV başarı oranları tüm hastalarda % 74.6, hipoksemik SY’de % 57.7, hiperkapnik SY’de % 81.0, H1N1 influenza A grubunda ise % 38.1 idi. NIMV uygulanan tüm hastalarda APACHE II skoru 18.9±4.7, hipoksemik SY’de 18.5±5.2 hiperkapnik SY’de 18.8±4.4, H1N1 grubunda ise 16.8±3.6 idi. Sonuç: Özellikle hiperkapnik SY olanlarda NİMV mortaliteyi ve entübasyon oranlarını büyük oranda azaltmaktadır. Hipoksemik SY olan hastalarda NİMV’un başarısını hipokseminin derecesinden daha çok altta yatan etyoloji belirlemektedir. APACHE skoru, Arteriyel kan gazı (AKG)’ndaki ilk 1 saatteki düzelme, yoğun bakım ünitesine kabulde ilk 24 saatteki NİMV’un kullanım süresinin fazla olması, NİMV başarısını ve mortaliteyi etkileyen faktörlerdir. Başlangıçta maske türü olarak oranazal maske seçilmesi başarıda etkilidir. Ancak oronazal maskeyi tolere edemeyen ve AKG değerleri kötüleşenlerde tam yüz maskesi önerilebilir. 

Cilt 21, Sayı 2 (2011)