pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - RİSPERİDONA BAĞLI GELİŞEN HİPERPROLAKTİNEMİNİN TEDAVİYE ARİPİPRAZOL EKLENMESİYLE DÜZELMESİ
MEDİNE GIYNAŞ AYHAN, FARUK UĞUZ, NAZMİYE KAYA

Amaç: Hiperprolaktinemi antipsikotik tedavisinin önemli bir yan etkisidir. Tipik antipsikotiklerin hepsi ve atipik antipsikotiklerden risperidon ve amisülpiridin serum prolaktin seviyesini yükselttiği bilinmektedir. Atipik antipsikotiklerden ketiapin, olanzapin, klozapin, ziprasidon ve aripiprazolün serum prolaktin düzeylerini çok az ya da hiç yükseltmediği ileri sürülmektedir. Hiperprolaktinemi jinekomasti, galaktore, cinsel işlev bozukluğu, infertilite, oligomenore ve amenoreye neden olmaktadır. Ayrıca kemik mineral yoğunluğunu azaltarak osteoporoza yol açmaktadır. Bu önemli yan etkiler, remisyona girmiş hastaların tedaviye devam etmesinde sorun oluşturmaktadır. Olgu Sunumu: Risperidon ile yanıt alınmış ancak hiperprolaktinemi ve buna bağlı amenore gelişmiş iki hastanın tedavisine aripiprazol eklenmesiyle prolaktin seviyelerinin düşmesi anlatılmıştır. Sonuç: Psikotik belirtilerde belirgin düzelme olup hiperprolaktinemi gelişen olgularda tedaviye aripiprazol eklenmesi ilk seçenek olarak düşünülebilir. 

Cilt 21, Sayı 2 (2011)