pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MULTİPL SKLEROZDA BARSAK HAREKET BOZUKLUKLARI VE AMİLOİDOZ İLE İLİŞKİSİ
ARDA DUMAN, RECEP ALP, DİLEK YAVUZER, ÜLKÜ TÜRK-BÖRÜ, OYA UYGUR-BAYRAMİÇLİ, REŞAT DABAK

Amaç: Bağırsak hareket bozuklukları, multipl sklerozlu (MS) hastalarda sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kolon geçiş zamanını araştırmak ve bununla birlikte bağırsak motilite bozukluklarının sıklığı, lezyonların yeri ile ilişkisi ve yineleyici multipl skleroz (RR-MS) hastalarında tekrarlayan amiloidoz varlığı ile ilişkisini irdelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya klinik kesin yineleyici MS (RR-MS)’i bulunan 18 hasta dahil edildi. Bağırsak motilite bozuklukları ROMAII kriterlerine göre sınıflandırıldı ve tüm hastalara kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopik biyopsi örnekleri amiloidoz varlığı açısından değerlendirildi. Colontransit 20 pelet ile kolon geçiş süreleri hesaplandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 34,3 yıl idi. Hastaların 12’si kadın ve 6’sı erkekti. Ortalama MS süresi 7,6 yıl ve genişletilmiş özürlülük durumu skoru (EDSS) ortalama 2,0 olarak bulundu. Hastaların 12’sinde kabızlık ve 3’ünde ishal bulundu. Hastalarda bağırsak motilite bozuklukları (kabızlık ve ishal) nükslerden 2±1 gün önce ortaya çıkmakta ve nüksler sırasında da devam etmekte idi. İstatistiksel olarak, bağırsak işlev bozukluğu ile atak sayısı arasında (p = 0,021) korelasyon saptandı. Kolon geçiş süresi ile atak sayısı ve MS süresi (sırasıyla p = 0,013, p = 0,006) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı ve buna ek olarak hiçbir hastanın biyopsisinde amiloidoz saptanmadı. Sonuç: Bu çalışmada, uzun süreli kolon geçiş zamanı ve yineleyici MS hastalarında bağırsak işlev bozukluğu(özellikle kabızlık) varlığını göstermektedir. Patofizyolojisi ise henüz tam bilinmemektedir. 

Cilt 22, Sayı 1 (2012)