pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DÖRT HAFTALIK KOENZİM Q10 DESTEĞİNİN SEDANTER GENÇ ERKEKLERDE EGZERSİZLE OLUŞAN KAS HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ
SAVAŞ TORLAK, NİLSEL OKUDAN, HAKKI GÖKBEL, MUAZ BELVİRANLI, AYSEL KIYICI

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sedanter genç erkeklerde ekzantrik egzersizin neden olduğu kas hasarında koenzim Q10 (CoQ10) takviyesinin etkilerini incelemekti. Yöntem: Çalışmaya 21 sağlıklı sedanter genç erkek katıldı. Tüm katılımcıların boyları, vücut ağırlıkları ve vücut yağ yüzdeleri ölçüldü ve istirahat kanları alındı. Dört hafta süreyle 11 katılımcıya oral yolla günde tek doz 200 mg CoQ10, 10 katılımcıya plasebo verildikten sonra ölçümler ve kan alımı tekrarlandı. Daha sonra bütün katılımcılara izokinetik egzersiz dinamometresinde ekzantrik egzersiz protokolü uygulandı ve egzersiz sonrası 24. ve 48. saatte kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde plazma koenzim Q10 seviyesi, serum kreatin kinaz aktivitesi ve serum miyoglobin seviyesi tayin edildi. Bulgular: Plazma CoQ10 seviyesi CoQ10 takviyesi yapılan grupta plasebo grubuna göre daha yüksekti. Kreatin kinaz aktivitesi ve miyoglobin seviyesi egzersiz sonrası 24. ve 48. saatte her iki grupta da arttı, ama her iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Sonuç: Dört haftalık koenzim Q10 takviyesi kan koenzim Q10 seviyesini artırırken egzersizle oluşan kas hasarını etkilemez. 

Cilt 22, Sayı 1 (2012)