pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Umbilikal pilonidal sinüs hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması
Zeynep Özkan, Seyfi Emir, Ayşe Nur Gönen, Fatih Mehmet Yazar, Cengizhan Şan Özdemir, Bekir Sarıcık

Amaç: Bu çalışmada amaç; üç farklı tedavi yönteminin karşılaştırılması ve sistemik antibiyotik verilmesinin gerekliliğinin araştırılmasıdır. Yöntem: Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi genel cerrahi polikliniğinde çalışmanın yazarları tarafından Ocak 2007- Aralık 2011 tarihleri arasında tedavi edilen umbilikal pilonidal sinus olgularının kayıtları retrospektif olarak incelenerek, hastalar uygulanan tedavi yöntemlerine göre 3 gruba ayrılmıştır. Yalnızca lokal debritman, pansuman ve antibiyotikli pomad uygulanan olgular (grup I), sistemik antibiyotik ve lokal debritman uygulanan olgular (grup II) ve yalnız sistemik antibiyotik uygulanan olgular (grup III) olarak sınıflandırıldılar. Bulgular: Toplam 53 hasta değerlendirmeye alındı. Kadınların oranı 10 (% 18,9) idi. Hastaların ortalama yaşı 22,2 (15-31) olup, kadınların ortalama yaşı 21,5 (16-30) erkeklerin ortalama yaşı ise 22,4 (15-31) idi. Grup 1’deki hastalarda hiç nüks görülmedi fakat tedaviye yanıt alınamaması üzerine 1 (% 6) hastaya cerrahi uygulandı. Grup 2 deki hastalarda da nüks izlenmedi fakat tedaviye yanıt alınmaması üzerine 2 (% 6) kadın hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Grup 3 hastalardan ise 4’ünde (% 60) nüks görülerek diğer tedavi yöntemlerine geçildiği görüldü. Sonuç: Umbilikal pilonidal sinus tedavisinde komplike olmayan vakalarda yalnızca lokal debritman, pansuman, umbilikal hijyen ve antibiyotikli pomad uygulanarak cerrahi tedaviye gerek kalmadan etkin bir tedavi sağlandığını düşünmekteyiz. Bunun yanında yalnız sistemik antibiyotik verilen ve lokal debritman yapılmayan olgularda tedavi başarı oranı düşüktür bu nedenle tüm umbilikal pilonidal sinus olgularında lokal tedavinin gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Cilt 22, Sayı 2 (2012)