pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Spinal kord yaralanmalı hastalarda idrar kültürünün kantitatif çalışması
Halim Yılmaz, Muhammet Güzel Kurtoglu, Recep Keşli, Osman Tüfekci

Amaç: Kronik dönem spinal kord yaralanmalı (SKY) hastaların idrar kültürlerinde asemptomatik bakteriüri varlığını tespit etmek ve üreme varlığı ile risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmak. Yöntem: SKY’li 36 hasta ve üriner sistem şikayeti olmayan 36 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastaların tümü günde dört kez kendi kendine temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) yapıyordu. Hastalardaki bakteri üreme sıklığı kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Hastalarda üreme varlığı üzerine etkili risk faktörleri araştırıldı. Bulgular: SKY’ li hastalarda en sık üreyen bakteri Eshercia coli (E. coli) idi (% 44.4). Kontrol grubunda en sık üreyen bakteri Koagülaz negatif Stafilokok (% 8.4), ikinci sırada üreyen bakteri E. coli (% 2.8) olarak belirlendi. İdrar kültürlerindeki E. coli üreme sıklığı SKY’li hastalarda kontrol grubuna göre istatistik olarak anlamlı derecede yüksekti. Hastalarda asemptomatik bakteriüri varlığı ile cinsiyet, yaralanma süresi, nörolojik seviye, yaralanma tipi ve anal sfikter kusuru arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Kronik dönemdeki TAK yapan SKY’li hastalarda asemptomatik bakteriüri sık bir bulgudur. SKY’li hastaları takip eden hekimler bu hastalarda asemptomatik bakteriürinin sık bir bulgu olabileceğini göz önünde bulundurmalı ve üriner sistem enfeksiyonun (ÜSE) klinik bulguları yoksa antimikrobiyal ajanlarla tedavi edilmemelidir.

Cilt 22, Sayı 3 (2012)