pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Cerrahi yolla tedavi edilen el ve el bileği kitlelerinin değerlendirmesi
Sarper Gürsu, Timur Yıldırım, Bahattin Kerem Aydın, Hakan Saygılı, Turgay Er, Vedat Şahin

Amaç: El ve el bileği kökenli tümörler, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının sıkça karşılaştıkları durumlardır. Bu tümörler sıklıkla benign karakter taşımalarına karşın nadiren malign özellikte tümörlerle de karşılaşılabilir. Bu çalışmamızda; cerrahi tedavi için hasta­nemize yatan el ve el bileği tümörlü hastalar incelenmiştir. Gereç ve yöntem: 1985-2011 yılları arasında patolojik tanıları doğrulamış 379 hastanın 381 el ve el bileği kitlesi çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların; 213’ü kadın, 166’sı erkek ve yaş ortalamaları 30,8 olarak bulunmuştur. Sonuçlar: Tümörlerin 14 (% 3,7) tanesi malign; 367 (% 96,3)’si ise benigndi. Malign tümörlerin görüldüğü ortalama yaş 42,3 (15-79); benign tümörlerinki ise 30,6 (1-92) olarak hesaplandı. Histopatolojik tetkik sonuçlarına göre en sık olarak görülen tümör, 117 olgu ile enkondrom olurken; ikinci sırayı 104 olgu ile ganglion, üçüncü sırayı 49 olgu ile osteokondrom almıştır. En sık görülen malign tümör 8 olgu ile kondrosarkom olmuştur. Yorum: El ve el bileği tümörlerinin sıklığı ve çeşitliliğine dair epidemiyo­lojik veriler oldukça kısıtlıdır. El ve el bileği yerleşimli kitleler, her Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının karşılaşma ihtimali yüksek olan olgulardır. Bu tümörlerin çok büyük bir kısmı benign nitelikte olsa da; malign tümörlerin de görülebileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmamızın; el ve el bileğinde görülen kitlesel lezyonların, tanı ve tedavisi açısından Ortopedi ve Travmatoloji ile uğraşan meslek­taşlarımıza faydalı olacağına inanmaktayız. 

Cilt 23, Sayı 2 (2013)