pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İdyopatik hirşutizm hastalarında QT dispersiyonu
Tolga Çimen, Evrim Çakır, Mehmet Doğan, Mustafa Gökhan Vural, Uğur Arslantaş, Sadık Açıkel, Ekrem Yeter, Tuncay Delibaşı
Amaç: Çalışmada idyopatik hirşutizm tanılı hastaların QT dispersiyonu açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metod: 28 İH hastası ve kontrol grubu olarak 35 sağlıklı kadın çalışmaya dahil edildi. Hastaların hormonal incelemeleri ile birlikte elektrokardiyografi (EKG) analizleri yapılarak QT dispersiyonları(QTd) ile düzeltilmiş QT(QTc) değerleri kullanılarak düzeltilmiş QT dispersiyon(QTcd) değerleri elde edilmiştir. Bulgular: İH ve kontrol hastalarının minimum QT (336±30; 337±32 ms), maksimum QT (358±30; 358±34 ms), minimum QTc (391 ± 24; 399 ± 25 ms); maksimum QTc (417 ± 24; 424 ± 26 ms), QTd (22±5; 21±7, P=0.6) ve QTcd (26 ± 6, 25 ± 9 ms, P= 0.7) değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı. Hirşutizm hastalarında açlık insülin, Homeostasis model assessment (HOMA) indeksi ve androjen düzeyleri anlamlı olarak yüksek saptandı. Sonuç: Hormonal ve metabolik bozukluklara rağmen İH hastalarında sağlıklı kadınlara göre anlamlı QT dispersiyonu saptanmamıştır.
Cilt 23, Sayı 1 (2013)