pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nöroleptik Malign Sendrom Tablosunda Acil Servise Getirilen Creuzfeldt-Jakop Hastalığı Olgusu
Ersin Kasım Ulusoy, Şule Bilen, Turgay Albayrak, Mehmet İlker Yön, İrfan Şencan

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı hızlı ilerleyen demans, miyoklonus, piramidal ve ekstrapiramidal bulgularla karakterize nörodejeneratif bir prion hastalığıdır. Kranial MRG’de bilateral caudat nukleus ve putamen T2 sekansında hiperintens izlenirken difüzyon sekansında kortikal kurdela belirtisi görülür. EEG bulguları ve BOS’da 14-3-3 proteinin pozitifliği tanıyı desteklemektedir. Burada, hızlı gelişen demans ve davranış bozukluğu tablosu nedeni ile tedavisine 10 mg/gün olanzapin eklenen ve olanzapine bağlı geliştiği düşünülen nöroleptik malign sendrom nedeni ile acil servise getirilen, takiplerinde Creutzfeldt-Jakop hastalığı tanısı almış olan bir olgu sunulmaktadır.

Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)