pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Helikobakter pilori enfeksiyonu Mikozis fungoides için risk faktörü müdür?
Munise Daye, İnci Mevlitoğlu, Kemal Tahir Şahin, Hanife Merve Akça

Giriş: Kutane T hücreli lenfomalar (KTHL)’ın iki önemli varyantı; Mikozis fungoides ve Sezary sendromudur. KTHL’ın oluşumun-daki, otolog dendiritik hücrelerin, tümöral yöndeki dönüşümlerini, hangi antijenlerin başlattığı bilinmemektedir. Helicobacter py-lori’nin (H.pylori) bazı dermatozlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. H.pylori; kronik gastrit, peptik ülser ve gastrik mukoza ilişkili lenfoid doku lenfomanın (MALT) gastrik B hücreli lenfoması ile kuvvetle ilişkili gram (-) bakteridir. Bu çalışmada H.pylori enfeksi-yonu ile MF gelişimi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem:Bu çalışma yaş-cinsiyet eşlemeli vaka-kontrol çalışmasıdır. MF’i olan 50 olgunun 37 (%74)’si evre1 ((n=13 (%26) evre1A) (n=24 (%48) evre 1B)), 13 (%26)’ü evre 2A’ıydı. H.pylori enfeksiyonu ile ilişkisiz dermatolojik hastalığı bulunan 50 olgu kontrol olguları olarak alındı. H.pylori için H. pylori gayta antijen tes-tiyle bakıldı. Bulgular: MF olgularının ortanca yaşı 48 (38.75-59.25), kontrol olgularının ortanca yaşı 53 (41-62) yıldı. MF olgularının ortalama hastalık süresi 7 (4-10) yıldı. MF ve kontrol olgularının yaş ve cinsiyet açısından aralarında fark saptanmadı. MF olguları-nın 12 (%24)’sinde H.pylori gayta antijen test (+) idi. Cinsiyet (p=0.185), evre ( p=0.1570), hastalık süresi (p=0.846) ile H.pylori (+) ‘liği arasında fark saptanmadı. MF ve kontrol olgularının H.pylori gayta antijen (+)’liği arasında fark saptanmadı (p=0.648). Sonuç: Çalışmamızda H.pylori enfeksiyonu ile MF arasında ilişki saptanmadı. Farklı toplumlarda prospektif, multimerkez çalışmaların ya-pılmasının faydalı olacağını, H.pylori antijeninin MF olgularının MF lezyonu olan dokusunda bakılmasının olası ilişkiyi araştırmada yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.

Cilt 23, Sayı 3 (2013)