pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Akut İskemik İnmede Yeni Bir Biyobelirteç Olan Serum NR2 Düzeyinin İnmenin Şiddeti ve Prognozu ile İlişkisi
Ersin Kasım Ulusoy, Erdem Gürkaş, Cevdet Zungun, Mehmet İlker Yön, Sevilay Sezer, Fikri Ak
Giriş: Akut iskemik inme tanısı için klinik deneyim ve görüntüleme bulgularını destekleyecek kan testine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada serum NR2 antikor düzeyinin akut iskemik inme tanısındaki değerinin ortaya konması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya prosfektif olarak, çalışmaya alınma kriterlerini dolduran 64 iskemik inmeli hasta ile 68 sağlıklı gönüllü dahil edildi. İskemik inmenin akut döneminde serum NR2 anikor düzeyi ELİSA yöntemi ile ölçüldü. İnmenin şiddeti ve prognozu, giriş NIH İnme Skalası, 3. Ay modifiye Rankin Skalası ve Barthel indexi skorları ile, enfarkt hacmi AXBXC/2 hesaplamasıyla belirlendi. Sonuçlar Kolmogorov Smirnov, Tukey HSD, Wilcoxon ve Mann-Whitney U Testi kullanılarak NR2 düzeyi ile kıyaslandı. Bulgular: Ortalama serum NR2 antikor düzeyi iskemik inme grubunda 2.64±1.43 iken, kontrol grubunda 2.28±1.13 idi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. S100B değerlerinin yaş, cinsiyet, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, hiperlipidemi, hipertansiyon, periferik damar hastalığı, sigara içiminden etkilenmediği görülmüştür. Sonuç: Bu çalışma sonuçları NR2 antikor düzeyinin akut iskemik inmeli hastalardaki serum düzeylerinin normal kontrollere göre farklı olmadığını gösterdi. Bu verilere göre iskemik inmede NR2 antikor düzeyinin etkili bir rol almadığını düşünüyoruz.
Cilt 23, Sayı 4 (2013)