pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Adenomatöz kolon polipli hastalarda oksidatif stres mekanizmasının paraoksonaz ve arilesteraz üzerinden değerlendirilmesi
Murat Aydn, Rafet Mete, Feti Tülübaş, Mustafa Oran, İlhan Bali, Oğuzhan Yıldırım, Filiz Turan, Ahmet Gürel

Amaç: Adenomatöz polip, rektum ve kolonda adenomların lümene doğru gelişimi ile karakterize klinik bir durumdur. Birçok dejeneratif ve tümöral hastalığın patogenezinde artmış oksidatif stres rol oynamaktadır. Bu çalışma adenomatöz kolon polipli hastalarda paraoksonaz, indüklenebilir paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerinin tespiti ve oksidatif stres ile hastalığın patofizyolojisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile planlanmıştır. Gereç ve yöntem: Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği’ne başvuran hastalardan kolon polipi saptananlar ve sağlıklı gönüllüler çalışmaya alındı.  Paraoksonaz, indüklenebilir paraoksonaz ve arilesteraz düzeylerinin ölçümleri spektrofotometrik olarak yapıldı. Bulgular: Kolon polipli hastalar ile sağlıklı kontroller karşılaştırıldığında, kolon polipli hastalarda, paraoksonaz, indüklenebilir paraoksonaz aktiviteleri istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulunurken, arilesteraz aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Kolon polipli hastalarda paraoksonaz ve indüklenebilir paraoksonaz aktivitesinin sağlıklı polülasyondan düşük bulunması, oksidan-antioksidan dengenin oksidan yönünde bozulmasının polipli hastalarda polip gelişimi ile yakın ilişki içinde olduğunu düşündürmektedir.

Cilt 23, Sayı 4 (2013)