pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Transkateter yolla kapatılan atriyal septal defekt deneyimlerimiz
Osman Güvenç, Derya Arslan, Derya Çimen, Bülent Oran

Amaç: Kliniğimizde iki yıl boyunca transkateter yolla atriyal septal defekt kapatılması işlemi yapılan hastalarla ilgili klinik deneyimlerimizin paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya, sekundum atriyal septal defekt nedeniyle transkateter yolla kapatma işlemi uygulanan, ortalama yaşı 8 olan (5 yaş 3 ay-16 yaş) 24 hasta (16 kız, 8 erkek), retrospektif olarak dahil edildi. Bulgular: Kapatma işlemi hastaların 22’sinde (% 92) başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve takiplerde cihaz erezyonu, aritmi, tromboz veya rezidüel şant gibi herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Bir hastada işlem sırasında cihaz embolizasyonu oldu, cerrahiye verilen hastada cihaz çıkartıldı ve defekt başarılı bir şekilde kapatıldı. İki hastada (% 8) işlem başarısız oldu. Atriyal septal defekt kapatma cihazı olarak Amplatzer septal okluder kullanıldı. Kapatma işlemi yapılan hastalara altı ay süre ile antiagregan dozda asetilsalisilik asit tedavisi verildi. Sonuç: Sekundum atriyal septal defektlerin perkütan yolla tıkayıcı cihazlarla kapatılması etkili, güvenli ve başarı oranı yüksek, komplikasyon gelişme ihtimali düşük bir tedavi şeklidir. Son yıllarda cerrahi tedavinin yerini almıştır.

Cilt 24, Sayı 3 (2014)