pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin lüzum halinde analjezik istemini kullanma durumlarının belirlenmesi
Serpil Sü, Dursun Ali Şahin

Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin lüzum halinde (LH) analjezik istemini kullanma durumlarını incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntemler: Antalya ilindeki iki devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde yapılan çalışma örneklemini cerrahi servislerinde çalışan 131 hemşire oluşturdu. Veriler Ocak-Mart 2006 tarihleri arasında 34 sorudan oluşan anket formu kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde sayı ve yüzdelerden yararlanıldı. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %67.2’si LH analjezik isteminin gerektiğinde uygulandığını ve amacının mümkün olduğunca az ilaç uygulamak olduğunu belirtmektedir. Hemşirelerin %83.2’si LH analjezik istemindeki ilacı hasta ağrısını ifade ettiği zaman uygulamaya karar vermekte ve tamamına yakını ilacı uygulamadan önce son verilme saatine dikkat etmektedirler (%96.9). 37 yaş üstünde olan hemşireler mümkün olduğunca az ilaç uygulamak görüşüne (%72.7), 1 yıldan daha az çalışan hemşireler istemin uygulanmasına hekim ve hemşire birlikte karar verir görüşüne daha çok katılmakta (%80) ve Lisans-Yüksek Lisans mezunu hemşireler ise LH istemini uygulamadan önce yaşam bulgularına daha fazla dikkat etmektedir (%92.5). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, hemşirelerin LH analjezik isteminin doğru uygulanması konusunda yeterli düzeyde olmadıkları ve yeterlilik düzeyini sosyodemografik özelliklerin etkilemediği saptandı.

Cilt 24, Sayı 3 (2014)