pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Meme kanseri tanısı ile göğüs duvarına radyoterapi uygulanan hastalarda iki farklı tekniğin karşılaştırılması
Çağdaş Yavaş, Güler Yavaş, Hilal Acar, Özlem Ata

Amaç: Meme kanseri tanısı ile mastektomi olan hastaların tedavi planlamasında kullanılan alan içi alan (FIF) ve 3-boyutlu konformal radyoterapi (3B-KRT) tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması yapıldı. Gereç ve yöntemler: Meme kanseri tanısı ile modifiye radikal mastektomi operasyonu uygulanan yirmi hasta çalışmaya dahil edildi. Her hasta için göğüs duvarına yönelik iki farklı tedavi planı yapıldı. Planlanan hedef hacim (PTV), risk altındaki organlar (ipsilateral akciğer, kalp, sol asendan koroner arter ve karşı meme), doz homojenite indeksi (DHI) ve tedavi için gerekli olan monitör ünitler (MU) açısından FIF plan ile 3B-KRT planları karşılaştırıldı. İstatistiksek analizde student t test kullanıldı. Bulgular: FIF tekniği kullanıldığında PTV ve ipsilateral akciğerdeki maksimum dozlar anlamlı olarak azaldı. Aynı şekilde, ipsilateral akciğer hacminin % 30’unun aldığı doz FIF tekniği ile anlamlı olarak azaldı. FIF tekniği ile daha az MU kullanılarak daha homojen doz dağılımı elde edildiği görüldü. Sonuç: Meme kanseri nedeni ile göğüs duvarına yönelik radyoterapi uygulanan hastalarda FIF tekniği ile 3B-KRT karşılaştırıldığında FIF tekniğinin PTV’de daha iyi bir doz dağılımı sağladığı görülmüştür. Ayrıca, tedavi için gerekli olan MU’nun daha düşük olması da göz önüne alındığında FIF tekniği göğüs duvarı ışınlamalarında 3B-KRT’ye göre daha avantajlı olarak görünmektedir.

Cilt 24, Sayı 3 (2014)