pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Rektum kanserinde neoadjuvan tedavi alan hastalarda total mezorektal eksizyon sonrası koruyucu ileostomi gerekliliği
Süleyman Kargın, Murat Çakır, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Ebubekir Gündeş, M.Sinan İyisoy

Amaç: Rektum kanseri için neoadjuvan kemoradyoterapi kullanımı  hızla gelişmektedir. Neoadjuvan tedavilerdeki tüm gelişmelere karşın kemoradyoterapi alan hastalarda  cerrahi sonrası komplikasyonlar ise hala tartışmalıdır. Çalışmamızın amacı rektum kanserinde neoadjuvan tedavi sonrası küratif cerrahi uygulanan hastalarda koruyucu ileostomi gerekliliğinin araştırılmasıdır. Gereç ve yöntemler: Kliniğimizde yapılan tetkiklerde rektum kanseri tespit edilen ve neoadjuvan tedavi sonrası aşağı anterior rezeksiyon ve total mezorektal eksizyon uygulanan 19 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyat süresi, peroperatif ve postoperatif komplikasyonları, morbidite, mortalite ve hastanede kalış süreleri ileostomi durumuna  göre kıyaslandı. İstatistiksel analizde ki kare ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. Bulgular: İleostomi açılan grupta anastomoz kaçağı 2 hastada görülürken açılmayan grupta 1 hastada anastomoz kaçağı gözlendi. Gruplar arasında postoperatif morbidite açısından anlamlı fark gözlenmedi. Komplikasyon ve hastanede kalış süreleri benzerdi. İleostomi açılmayan grupta ameliyat süresi daha kısaydı. Sonuç: Rektum kanserinde neoadjuvan tedavi sonrası küratif rezeksiyon yapılan hastalarda koruyucu ileostominin komplikasyonları ve morbiditeyi artırmadığını düşünmekteyiz. Ancak bu konunun daha geniş serilerde irdelenmesi gerekmektedir.

Cilt 24, Sayı 3 (2014)