pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Evde sağlık hizmeti alanlarda yaşam kalitesi durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Kemal Macit Hisar, Hasan Erdoğdu

Amaç: Bu çalışmanın amacı,  evde sağlık hizmetini  alanların yaşam kalitesi durumu ve  etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Gereç ve yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmaya Konya Selçuklu İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Birimi’nden 29.11.2013-29.12.2013 tarihleri arasında hizmet alan 47 hasta katılmıştır. Veriler sosyo-demografik soru formu ve SF 36 (Short Form 36) Yaşam Kalitesi Ölçeği ile yüz yüze yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaşam kalitesi alt ölçeklerinden aldıkları puanlara bakıldığında en yüksek puan ortalaması genel ruh sağlığı (49.3±15.9) ve bedensel ağrıda (47.4±31.0) bulunmuştur. Fiziksel rol kısıtlılığı puan ortalaması ise en düşük (4.8±20.6) bulunmuştur. Sonuç: Evde bakım hizmeti alan hastaların çok farklı problemleri olabilmektedir. Bu çalışmaya göre evde bakım hizmeti alanların en büyük problemlerinden birinin fiziksel olarak yetersizlik olduğu bulunmuştur. Ancak çalışmaya katılanların yaş ortalamasının yüksek olması da fiziksel yetersizlikte etkili olabilir. 

Cilt 24, Sayı 4 (2014)