pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Mikozis fungoides tedavisinde dbUVB ve PUVA: Retrospektif değerlendirme
MEHMET Unal, Hüseyin Tol, Şükrü Balevi, Gülbahar Ürün Unal

Amaç: Mikozis fungoides (MF)’de darband UVB (dbUVB) ve psoralen+UVA (PUVA) tedavilerinin etkinlikleri karşılaştırmalı şekilde değerlendirildi. Gereç ve yöntem: MF tanısıyla takipli ve dbUVB ve PUVA tedavisi alan 61 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların cinsiyet, yaş, ek hastalık, tanı zamanı, başlangıç lezyonları, şikayet başlangıcı ile tanı zamanı arası süre, hastalık evresi, lenfadenopati varlığı, verilen fototerapi türü, varsa kombine olarak verilen sistemik tedaviler, remisyona ulaşan hastalarda remisyona kadar olan süre, seans ve doz, idame tedavi süreleri, remisyona ulaşıldıktan sonraki takip süreleri ve remisyon süreleri, nüks durumları ve nüks olan hastalarda remisyon ile nüks arası süre, toplam takip süreleri, toplam verilen PUVA ve dbUVB dozları, yan etkiler ile ilgili bilgiler kaydedildi. Bulgular: DbUVB ve PUVA’nın erken evre MF’de benzer etkinliğe sahip olduğunu tespit ettik.Tam remisyona ulaşma süresi ve tam remisyon relaps arası sürenin dbUVB grubunda daha kısa olduğunu gözlemledik.Tam remisyon oranı evre 2A’da daha düşüktü.Kombinasyon tedavilerinin fototerapi sonuçlarını anlamlı bir şekilde değiştirmediği gözlemlendi. Sonuç: Çalışmamızda dbUVB ve PUVA’nın erken evre MF’te kullanışlı ve kabul edilebilir başarılı sonuçlara ulaştığını. tam remisyona ulaşma süresi ve tam remisyon relaps arası sürenin dbUVB grubunda daha kısa olduğunu gözlemledik.

Cilt 25, Sayı 3 (2015)