pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Penetran toraks travmalarında tedavi yönetimi
Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Selvi Aşker, Duygu Mergan

Amaç: Bu çalışmada penetran toraks travmalarında uyguladığımız tedavi yönetimi ile ilgili deneyimlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: 2007 ile 2013 yılları arasında penetran toraks travması nedeniyle tedavi edilen 142 hasta incelendi. Uygulanan tedavi yönetimi sonuçları tartışıldı. Bulgular: Olgularda en sık (%59.15) uygulanan tedavi yöntemi tüp torakostomi olup, torakotomi ve sternotomi oranı %21.12 olarak saptandı. Tüm hastalarda konservatif tedavi oranı %8.45 olup, bunun %75’i ateşli silah yaralanmalı olgulardı. Re-torakotomi ihtiyacı (%2.11) yalnızca ateşli silah yaralanmalı olgularda (%9.37) gerekli oldu. Olguların tümünde en sık torakotomi endikasyonu  (%14.78) kanama olarak saptandı. Opere edilen penetran toraks travmalı hiçbir olguda mortalite gelişmedi. Yüksek hızlı ateşli silah yaralanmasına bağlı yaygın pulmoner kontüzyonu olan ve trakeostomi açılarak mekanik ventilasyon tedavisi ile yoğun bakım ünitesinde takip edilen iki olgu pulmoner enfeksiyonu takiben gelişen akut respiratuar distres sendromu nedeni ile kaybedildiler (%1.40). Sonuç: Penetran toraks travmalarının acil operatif tedavi gerektirenleri hariç, büyük çoğunluğu tüp torakostomi veya konservatif yöntemlerle tedavi edilebilir. İyi seçilen olgularda torakotomi ve akciğer rezeksiyonu yaşam kurtarıcı olmaktadır. 

Cilt 24, Sayı 4 (2014)