pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Mide Karsinomunda Prediktif Faktörler
Asude Aksoy
Amaç: Serum albumin, albumin-globulin oranı (AGR), nötrofil/lenfosit (N/L) değerlerinin mide kanseri hastalarında sağkalım üzerine etkileri araştırıldı.
 
Gereç ve Yöntem: Ön çalışma niteliğindeki bu çalışmaya kemoterapi değerlendirmesindeki 46 hastanın biyokimyasal parametreleri retrospektif olarak arşiv kayıtlarından alındı. AGR=Albumin/Total Protein-Albumin formülüyle AGR değerleri hesaplandı. Büyükten küçüğe doğru sıralanıp, (Receiver Operating Characteristic) ROC analiziyle AGR düşük-yüksek olarak değerlendirildi. Albumin ve N/L oranları da benzer şekilde gruplandırıldı.
 
Bulgular: AGR’ nin ROC analiziyle tespit edilen cut-off değeri; 1.295 (% 62.5 duyarlılık, % 50 özgüllük) idi. Kaplan-Meier metoduyla yüksek AGR grubunda düşük AGR grubuna göre daha uzun ortalama genel sağkalım (OS) tespit edildi. Sırasıyla (27 ± 21 aya karşı 26 ± 26 ay), (p: 0.706, % 95 CI: 0.295-0.791). ROC analiziyle albumin için cut-off değeri; 4.05 mg/dl (% 50 duyarlılık, % 58.5 özgüllük) idi. Kaplan-Meier metoduyla düşük albumin seviyeli olan grupda yüksek albumin seviyeli olan grupa göre daha uzun OS tespit edildi. OS; (30 ± 26 aya karşı 22 ± 21 ay), (p: 0.524, % 95 CI:0.195-0.660) dı, sırasıyla. ROC analizine göre N/L’ nin cut-off değeri: 2.445 (%50 duyarlılık, % 60.5 özgüllük) idi. Kaplan-Meier metoduyla OS’ si yüksek olan N/L grubunda düşük olan gruba göre daha uzun olarak tespit edildi (32 ± 29 aya karşı 23 ± 19 ay), (p:0.965, % 95 CI: 0.247-0.748) idi. Logistic regression analizi ile AGR, N/L, albumin düzeyleri ile mortalite ve OS arasında istatitiki anlamlı ilişki tespit edilmemiştir.  
 
Sonuç: AGR, N/L, albumin düzeyleri mide kanserli hastalardaki mortaliteyi, sağkalımı öngörmede tek başlarına yeterli parametreler olmayabilirler. Vaka sayılarının arttırılmasıyla daha net sonuçlar elde edilebilinir.
 
Anahtar Kelimeler: AGR, N/L, albumin, mide kanseri, sağkalım, mortalite
Cilt 26, Sayı 1 (2016)