pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Bruselloz şüpheli olgularda Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellacapt sonuçlarının değerlendirilmesi
Nadire Seval Gündem, Fatma Kalem

Amaç: Bu çalışmada, bruselloz şüpheli hastalarda Rose Bengal tarama testi sonuçları, Standart Tüp Aglütinasyon (STA) ve Brucellacapt titreleri geriye dönük olarak değerlendirilerek bu testlerin bruselloz tanısındaki etkinliğinin araştırılması ve şüpheli hastalarda bruselloz sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bruselloz şüpheli toplam 1060 hastanın serum örneği çalışmaya dahil edilmiştir. Serum örneklerine öncelikle tarama amaçlı Rose Bengal lam aglütinasyon testi yapılmıştır. Rose Bengal tarama testi pozitif bulunan örneklere Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellacapt uygulanmıştır. Bulgular: Toplam 1060 serum örneğinin 115’inde (%10,8) Rose Bengal tarama testi pozitiftir. Standart Tüp Aglütinasyon testi, tarama testi pozitif olan örneklerin 88’inde (%76,5) 1/160 ve üzeri titrede pozitif bulunmuştur. Bu örneklerin Brucellacapt sonuçları değerlendirildiğinde ise, 86 (%74,8) örnekte 1/320 ve üzeri titrede aglütinasyon saptanmıştır. Her üç testin de pozitiflik oranı kadınlarda erkeklerden daha düşük bulunmuş ve bu istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Yaş ile seropozitiflik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hastaların başvuru sırasındaki en sık şikayetleri eklem ağrısı, kas ağrısı, ateş, bel ağrısı, kilo kaybı ve halsizlik olarak belirlenmiştir. Sonuç: Rose Bengal ve Standart Tüp Aglütinasyon testleri brusellozun serolojik tanısında hala geçerliliğini korumaktadırlar. Brucellacapt testi de blokan antikorları tespit etmesi nedeniyle tanıda kullanılabilecek etkin bir yöntemdir.

Cilt 25, Sayı 2 (2015)