pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Yaşlı sıçanlarda antrenman ve koenzim Q10 takviyesinin kalp dokusunda oksidatif stres ve antioksidan savunma belirteçleri üzerine etkileri
Muaz Belviranlı, Nilsel Okudan, Ayşe Özdemir, Mehmet Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlı sıçanlarda antrenman ve/veya koenzim Q10 (CoQ10) desteğinin kalp dokusunda oksidatif stres ve antioksidan savunma değişiklikleri üzerine etkilerini incelemekti. Gereç ve yöntem: Çalışmada 27 genç (3 aylık) ve 27 yaşlı (20 aylık) Wistar erkek sıçan kullanıldı. Her bir grup; kontrol, antrenman, CoQ10 ve CoQ10+antrenman olmak üzere dörder alt gruba ayrıldı. Antrenman gruplarındaki sıçanlara 8 hafta boyunca, haftada 5 gün, günde 1 saat yüzme egzersizi yaptırıldı. CoQ10 desteği alan sıçanlara 8 hafta boyunca günde 300 mg/kg CoQ10 oral olarak verildi. Sıçanlar, anestezi altında kalp dokusu örnekleri alındıktan sonra servikal dislokasyonla sakrifiye edildi. Alınan örneklerde malondialdehit (MDA), 8-hidroksi–2-deoksiguanozin (8-OHdG), glutatyon (GSH) seviyeleri ve süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ölçüldü. Bulgular: Gruplar arasında MDA, 8-OHdG ve GSH seviyelerinde herhangi bir fark yoktu. SOD ve CAT aktivitesi genç CoQ10 ve CoQ10+antrenman gruplarında ve tüm yaşlı gruplarda, genç kontrol ve genç antrenman gruplarından düşüktü. Sonuç: Yaşlanma, CoQ10 takviyesi ve antrenman, kalp dokusunda lipid peroksidasyonu, DNA hasarı ve enzimatik olmayan antioksidan seviyeleri üzerine sınırlı etkiye sahipken, antioksidan enzim aktivitesini azaltır.

Cilt 25, Sayı 2 (2015)