pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Açık kalp cerrahisinde geçici epikardiyal pacemaker tellerinin kullanılmasının klinik önemi
Elif Coşkun, Mustafa Büyükateş, Fatih Tomrukçu

Amaç: Açık kalp cerrahisi sırasında ve sonrasında geçici epikardiyal pacemaker desteği gerekebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; erişkin açık kalp cerrahisinde pacemaker gereksinimi oluşturabilecek faktörlerin tespiti ve kullanım endikasyonlarının sınırlandırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya Mayıs 2002-Kasım 2013 tarihleri arasında kliniğimizde açık kalp cerrahisi yapılan ve geçici epikardiyal pacemaker teli yerleştirilen 736 hasta dahil edilmiştir. Hastalarımızın yaş, cinsiyet ve geçirilen operasyon şekline göre sınıflandırıldı. Uygulanan cerrahi operasyonlar izole koroner revaskülarizasyon yapılan 665 hasta, aort kapak replasmanı yapılan 23 hasta, mitral kapak replasmanı 21 hasta, aort ve mitral kapak replasmanı beraber yapılan 7 hasta, çıkan aort replasmanı 6 hasta, atriyal septal defekt tamiri 9 hasta ve kardiyak kitle 5 hasta şeklinde idi. Bulgular: Epikardiyal pacemaker teli yerleştirilen hastaların 714 (%97)’ünde pacemaker desteğine ihtiyaç olmamıştır. İntraoperatif ve postoperatif dönemde yalnızca 22 (%3)’ünde atrioventriküler tam blok nedeni ile pacemaker kullanılması gerekti. Bu hastaların 6 tanesi sağ koroner arter lezyonu olan çoklu koroner arter sebebi ile by-pass cerrahisi uygulanan hastalardı. 16 tanesi valvüler cerrahi geçiren ve pompa çıkışı atriyoventriküler tam blok oluşan hastalar idi. Geçici epikardiyal pacemaker kullanılıp aort kapak replasmanı yapılan yalnızca 2 hastada persistan komplet dal bloğu sebebi ile kalıcı pacemaker uygulandı. Erken postop dönemde geçici epikardiyal pacemaker gereksinimi için atriyoventriküler blok, sinüs bradikardisi, junctional ritim, postperfüzyon atriyal fibrilasyon, kardiyopulmoner by-passdan ayrılma esnasında pacemaker ihtiyacı ve mitral müdahale gerektiren cerrahiler risk faktörleri olarak bulunmuştur. Epikardiyal pacemaker tellerinin kullanımı ve çekilmesi sırasında hiçbir komplikasyon oluşmamıştır. Sonuç: Kalp cerrahisinde epikardiyal pacemaker tellerinin rutin kullanılması gerekli değildir ancak açık kalp cerrahisi geçiren tüm hastalarda hayat kurtarıcı olması nedeni ile geçici epikardiyal pace tellerinin yerleştirilmesini öneriyoruz.

Cilt 25, Sayı 3 (2015)