pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlisi, Hemşire Ve Temizlik Personellerinin Hastane İnfeksiyonları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Perihan Abukan, Emine İnci Tuncer, Onur Ural

Amaç: Hastane infeksiyonları konusunda hastane çalışanlarının bilgi düzeyini ölçmek için hazırladığımız anketi uygulayarak alınacak önlemlere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada hastanemizde görev yapan doktor (araştırma görevlisi), hemşire ve temizlik personelinden oluşan gruba 22 sorudan oluşan anket uygulandı.

Bulgular: Her bir gruptan 100 kişi olmak üzere ankete yanıt vermeyi kabul eden toplam 300 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Hastane infeksiyonları konusunda eğitim alan kişi sayısı temizlik personeli grubunda daha fazla olmasına rağmen tanımlama ve bilgiye dayalı sorularda daha çok yanlış yaptıkları saptanmıştır. Temizlik personellerinin eğitim düzeyinin düşük olması sorulara verilen yanıtı etkilediği gözlenmiştir. Tüm sorulara verilen doğru yanıtların incelenmesi sonucunda, ortalama bilgi düzeylerinin mesleklere göre dağılım puanları incelendiğinde hemşirelerin %73.1, doktorların %59.2 ve temizlik personellerinin ise %52.3 puan aldıkları görül­müştür. Üç grubun bilgi puan ortalaması %61.5 olarak bulunmuştur

Sonuç: Hastane infeksiyonları konusunda, hizmet içi eğitimin bilgi düzeyini artırdığı görülmüştür. Böylece hastane infeksiyonlarının yayılımının önüne geçmek için hastanede görev yapanlara, periyodik olarak yetersiz oldukları konularla ilgili eğitim verilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu konuda hastane yöneticileri ile infeksiyon kontrol komiteleri gerekli önlemleri alarak ve iç denetim yapa­rak uygulamadan kaynaklanan hataların önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Bilgi; hastane infeksiyonu; sağlık bakım çalışanı

Cilt 26, Sayı 1 (2016)