pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Bruselloz Tanısında Yeni Bir Yöntem: Brucella Coombs Gel Test
Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık

Amaç: Bruselloz Brucella cinsi bakterilerin etken olduğu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde insanlarda ve hayvanlarda yaygın olarak görülen endemik bir zoonozdur. Brusellozun tanısında mikroorganizmanın kültürde üretilmesi altın standart olmasına rağmen izo­lasyon oranı çok düşüktür. Bu nedenle serolojik yöntemler daha sık kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yeni geliştirilen Brucella Coombs Gel testi ile brusellozun serolojik tanısında standart yöntem olan Coombs’lu Standart Tüp Aglütinasyon testini (STA) kar­şılaştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin çeşitli kliniklerinde bruselloz ön tanısı alan 74 hastanın serum örneği çalışmaya dahil edildi. STA (Spinreact, İspanya) testi 1/40-1/5120 arası dilüsyonlarda çalışıldı. 24 saat inkübasyondan sonra aglüti­nasyon görülmeyen tüplere Coombs testi uygulandı. Brucella Coombs Gel testi firma önerileri doğrultusunda çalışıldı. Her iki testte de 1/160 ve üstündeki titreler pozitif kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 74 serum örneğinin 56’sında (%75.7) Coombs’lu STA testi ile 53’ünde (%71.6) Brucella Coombs Gel testi ile pozitiflik saptanmıştır. Coombs’lu STA testi ile karşılaştırıldığında Brucella Coombs Gel testinin duyarlılığı %94.6, özgüllüğü %100, pozitif prediktif değeri %100 ve negatif prediktif değeri %85.7 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada, Brucella Coombs Gel testinin brusellozun tanısında ve takibinde kullanılan serolojik testlerden Coombs testi ile benzer performansa sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Bruselloz, Brucella Coombs Gel test, Coombs, Standart tüp aglütinasyon

Cilt 26, Sayı 1 (2016)