pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Alopesi Areata Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Normal Popülasyon İle Karşılaştırılması
Mehmet Emin Yanık, Gamze Erfan, Hülya Albayrak, Pınar Sonat Kara, Dilek Solmaz, Mustafa Kulaç
Amaç: Bu çalışmanın amacı; alopesi areata(AA) hastalarında nötrofil/lenfosit oranını (NLR), Eritrosit sedimentasyon hızı(ESR), C reaktif protein(CRP) gibi inflamatuar parametreleri normal populasyon ile kıyaslayarak bu parametrelerin AA hastalarında inflamasyonun şiddetini ölçebilecek bir marker olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir.
 
Yöntem: Çalışmaya klinik olarak AA tanısı konmuş 234 hasta dahil edildi. 37 sağlıklı kişi alındı. Hasta dosyalarından lökosit, nötrofil ve lenfosit sayıları ile ESR ve CRP sonuçları kaydedildi. NLR ise hesaplanarak bulunup kaydedilmiştir.
 
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında Lökosit, Nötrofil, ,Hb ve Esr değerleri ile NLR açısından anlamlı fark saptanmazken(p>0.05) Lenfosit sayıları(p=0,02) ve Crp( P <0.001) değeri AA hastalarında yüksek olduğu tesbit edilmiştir.
 
Sonuç: Sonuç olarak AA hastalığında NLR değerinin kullanılabilecek bir belirteç olmadığı kanaatine varılmıştır. CRP’nin AA için kullanılabilir bir marker olduğunu gösterebilmek için daha geniş ölçekli çalışmalar yapmak gereklidir.
 
Cilt 26, Sayı 2 (2016)