pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ALKOLÜN İNDÜKLEDİĞİ OKSİDATİF STRESİN BAZI ANTİOKSİDANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
FATİH GÜLTEKİN, MEHMET GÜRBİLEK, HÜSAMETTİN VATANSEV, İDRİS AKKUŞ, ZİHNİ KARAEREN, SADİNAZ KALAK

Amaç: Çalışma, alkolün indüklediği oksidatif stresin antioksidan sistem üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Yöntem: Kontrol grubu olarak hayatı boyunca alkol kullanmamış 30, vaka grubu olarak ise en az beş yıldır (ortalama 15.0 ± 6.9 yıl) düzenli olarak haftada en az bir kez (138.3 ± 110.5 g/gün) alkol alan 72 sağlıklı erkek seçildi. Bu şahıslarda eritrosit katalaz aktivitesi ile serum çinko, bakır, seruloplazmin, ürik asit, AST, ALT, GGT, total protein, albümin ve total bilirübin düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Çalışma grubunda bakır, ürik asit ve protein ile karaciğer fonksiyon testlerinden AST ve GGT anlamlı olarak yüksek bulunurken diğer parametrelerde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Alkolün oluşturduğu oksidatif strese kronik olarak maruz kalmanın katalaz aktivitesi üzerinde etkili olmadığı sonucuna varıldı. 

Cilt 8, Sayı 3 (1998)