pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Guillian- Barre Sendromu İlişkili Hiponatremi
Mehmet Mühürdaroğlu, Şule Bilen, Ayşe Pınar Titiz, Esra Eruyar, Fikri Ak
Amaç: Guillian-Barre sendromu(GBS) ve hiponatremi ilişkisi bilinen bir antitedir. Bu fenomenin altta yatan etyolojik nedeninin uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu olduğu düşünülse de intravenöz immunoglobulin tedavisi ile ilişkili yalancı hiponatremi de sebep olarak düşünülmektedir. Çalışmamızda, merkezimizde GBS tanısı ile takip edilmiş olan hastalarda hiponatremi olup olmadığını ve hiponatremi varlığı durumunda, tedavi ve hastalığın şiddeti ile sodyum değerlerinin ilişkisini araştırmayı amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, merkezimiz nöroloji kliniğinde, GBS tanısı ile yatırılarak takip ve tedavi edilmiş olan 29 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Tüm hastaların hastaneye kabul edildikleri sıradaki ya da tedavi başlanmadan hemen öncesindeki serum sodyum değerleri, kliniğe kabul edildikleri ve taburcu edildikleri sıradaki muayene bulguları, elektrofizyolojik inceleme sonuçları değerlendirildi. 
 
Bulgular: Hastaların 14 ü erkek 15 i kadındı. Yaş ortalaması 51,9 yıldı. 29 olgunun 9(%31) unda tedavi öncesinde hiponatremi tespit edildi. Hiponatremik olan grupta serum sodyum değeri 130-135 mEq/L olan 6 (%66,6) olgu, serum sodyum değeri 120-130mEq/L olan 2 (%22,2) olgu ve 120 mEq/L nin altında olan 1 (%11,1) olgu bulunmaktaydı. Olgulardan biri takibi sırasında ex olurken 28 hasta taburcu edildi. 
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre hiponatremi, Guillian-Barre sendromuna eşlik edebilen bir elektrolit bozukluğudur. Hiponatremi ile IVIG tedavisi arasında bir ilişki varlığı düşünülmemiştir.
Cilt 26, Sayı 3 (2016)