pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Psöriasis Hastalarında Psöriatik Artrit Görülme Sıklığı ve Psöriatik Artritin Klinik Özellikleri
İlknur Albayrak Gezer, Funda Levendoglu, Onder Murat Ozerbil
Amaç: Psöriatik artrit (PsA), çoğunlukla psöriasis ile birlikte görülen yaygın inflamatuvar ve sistemik bir hastalıktır. Bu çalışmada psöriasis tanısıyla takip edilen hastalarda PsA sıklığı ve klinik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlandı.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 32 psöriasis hastasının dosyası retrospektif olarak tarandı. Klinik ve sosyodemografik özellikler kaydedildi. Hastalar Classification criteria for psoriatic arthritis (CASPAR) kullanılarak PsA açısından değerlendirildi.
 
Bulgular: 15 hastada (46,8%) PsA tespit edildi. Kadın hasta sayısı ve psöriasis süresi PsA bulunan grupta bulunmayanlara göre daha fazlaydı (p<0,05). PsA’ lı hastaların tamamında bel ağrısı vardı. PsA’ lı hastaların %33’ ünde HLA-B27 pozitifti ve %55,7’ sinde sakroileit tespit edildi.
 
Sonuç: PsA psöriasisli hastalarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Kadın cinsiyet, psöriasis süresi, HLA-B27 pozitifliği ve sakroileit bulunanlarda PsA görülme riski daha fazla olabilir. Bu sonuçların desteklenmesi için daha fazla hastanın dahil edildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Cilt 26, Sayı 2 (2016)