pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRE BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1988-1998)
SAİD BODUR, HASAN KÜÇÜKKENDİRCİ

Amaç: Özet ya da özler bilimsel çalışmaların temel öğeleridir. Bu çalışmada ulusal halk sağlığı kongrelerine sunulan bildiri özetlerinin nicelik ve nitelik yönünden değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Yayınlanmış kongre kitaplarındaki özetlerinden yararlanılarak bildiriler geldiği yer, yazar, araştırma yöntemi ve bulguların sunumu yönünden değerlendirildi. Veriler kodlanarak bilgisayar ortamında tanıtıcı istatistikleri hesaplandı. Bulgular: İncelenen 1005 bildiri özetinin % 9.8'i özet ya da öz denebilecek bilgi içermiyordu. Bildirilerin % 62.6'sı halk sağlığı anabilim dalı kaynaklı olup yazar sayısı ortancası 3 (1-14) idi. Özetler ortalama 162.3± 68.2 kelime içermekteydi. Veri toplama biçimi olarak en çok anket yönteminden (% 59.6) yararlanıldığı ve en çok kesitsel araştırma (% 45.6) yapıldığı belirlendi. Özetlerin % 18. 4'ünde sayısal veri bulunmadığı, analitik ve deneysel çalışmaların ise % 40.4'ünde bulguların istatistiki öneminin vurgulanmadığı saptandı. Bölümlenmiş öz yazma oranı düşük bulundu. Sonuç: Halk sağlığı kongre bildiri özetlerinin arasında biçimsel ve içerik olarak yeterli özen gösterilmeden yazılanlar vardır. Halk sağlıkçı akademisyenlerin özet/öz yazımında daha titiz olmalarının gerektiği kanısına varıldı. 

Cilt 8, Sayı 3 (1998)