pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Tanısında Serolojik Belirteçlerin Değeri
Hakan Sofu, Yalkın Çamurcu
Amaç: Bu çalışmanın amacı enfekte total kalça ve diz artroplastisi hastalarında pozitif ve negatif mikrobiyolojik kültür sonuçları ile mukayeseli olarak ESH ve CRP değerlerinin tanı koymadaki duyarlılık ve özgüllüğünü değerlendirmektir.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada enfekte total kalça veya total diz artroplastisi tanısı ile tedavi edilmiş toplam 80 hastanın klinik verileri retrospektif olarak değerlendirildi.Serum ESH ve CRP değerleri ile birlikte cerrahi olarak elde edilmiş mikrobiyolojik kültür sonuçları kaydedildi. 30 mm/saat üzerindeki ESH ve 10 mg/L üzerindeki CRP değerleri pozitif test olarak tanımlandı. Kültür sonuçları da pozitif ve negatif (steril) olarak sınıflandı.
 
Bulgular: Çalışmada elde edilen verilere göre periprostetik enfeksiyon tanısında CRP’nin duyarlılığı %98 (%88 - %99 aralığında) ve özgüllüğü %0 (%0 - %15 aralığında); ESH’nin ise duyarlılığı %98 (%88 - %99 aralığında) ve özgüllüğü %7 (%1 - %15 aralığında) tespit edilmiştir.
 
Sonuç: ESH ve CRPperiprostetik enfeksiyon tanısında yüksek duyarlılığa sahip değerli serolojik belirteçlerdir. Ortopedik cerrahlar yalancı pozitif sonuçlar olabileceğini göz önünde bulundurmalı ve gerekli görüldüğünde kesin tanı için ek yöntemler kullanılmalıdır.
Cilt 27, Sayı 1 (2017)