pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Kronik Hepatit C de Üçlü Tedavi: Bir Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinin Deneyimi
Mehmet Asıl, Ramazan Yolaçan, Ramazan Dertli, Murat Bıyık, Hüseyin Ataseven, Hakkı Polat, Ali Demir
Amaç: Pegile interferon+ribavirin kombinasyonu uzun yıllar kronik hepatit C tedavisinde standart tedavi olmuştur. Son yıllarda proteaz inhibitörleri bu kombinasyona ilave edilmiş ve daha yüksek kalıcı virolojik yanıt oranları elde edilebilmiştir. Biz bu çalışmada kliniğimizde takip edilen ve PEG-İFN+ribavirin+proteaz inhibitörü içeren üçlü tedavi alan hastalarımızın verilerini retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğine Aralık 2012-Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran ve proteaz inhibitörü içeren 3’lü tedavi verilen 23 kronik HCV hastasının verileri retrospektif olarak incelenmiştir.
 
Bulgular: Hastaların 18’i (%78,3) kadın ve 5’i (%21,7) erkek ve median yaşları 58 yıl (Aralık 42-70 yıl) idi. Toplam 16 hastada (%69,6) kalıcı virolojik yanıt elde edilmişti. Telaprevir kullanan 18 hastanın 13’ünde (%72,2) ve boseprevir kullanan 5 hastanın 3’ünde (%60) kalıcı virolojik yanıt elde edildi. Daha önce PEG IFN+ribavirin ikili tedavisi alıp nüks olan 11 hastanın 10’unda (%90,1), kısmi yanıt veren 3 hastanın tamamında ve ilk tedavide primer yanıtsız olan 4 hastanın 2’sinde (%50) kalıcı virolojik yanıt elde edildi. Sirotik olan 9 hastanın 7’si (%77,8) planlanan tedavi süresini tamamladı, 5 hastada (%55,6) kalıcı virolojik yanıt elde edildi. Sirozu olmayan 14 hastanın 12’si (%85,7) tedaviyi tamamlarken, bu hastaların 11’inde (%78,5) kalıcı virolojik yanıt elde edildi. 4 hastada (%17,4) çeşitli yan etkiler nedeniyle tedavi süresi tamamlanamadı.
 
Sonuç: İnterferonsuz tedavi rejimlerinin ülkemizde henüz rutin kullanıma girmediği göz önüne alınırsa, seçilmiş vakalarda PEG IFN, ribavirin ve bir proteaz inhibitörü içeren üçlü tedavilerin hala bir seçenek olabileceği kanaatindeyiz.
Cilt 26, Sayı 3 (2016)