pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Bilimsel Haritalama Yöntemiyle Hastane Yönetimi Alanındaki Tematik Değişimin Analizi
Levent Bekir Kıdak, Hüseyin Demir, Esin Özdemir
Amaç: Çalışmanın amacı, hastane yönetimi alanındaortaya çıkan tematik değişimi yıllar bağlamında incelemektir.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada Web of Science (WoS) veri tabanında “hospital management”, “hospital administration”, “health care institutions management”, “healthcare direction” ve “second-degree health care management” anahtar kelimeleri ile 1980-2016 yılları arası indekslenen makaleler taranmış ve 1403 yayın elde edilmiştir. Analizin yapılması için bibliyometrik bilimsel haritalama yöntemi kullanılmış ve analizler SciMAT yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde yayınlar 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009 ve 2010-2016 olarak belirli dönemlere ayrılmış ve anahtar kelimeler üzerinde ayıklama işlemi yapılmıştır. Daha sonra Vosviewer yazılımı kullanılarak yoğunluk grafiği elde edilmiştir. 
 
Bulgular: Hastane yönetimi alanında belirtilen dönem içerisinde yayımlanan toplam makale sayısı, toplam atıf sayısı ve bu yayınların ülkelere göre dağılımına ilişkin sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu alanda 1990-1999 aralığında “organizasyonlar” veya “örgütler”, “toplum”, “maliyetler” ve “hastane yönetimi”, 2000-2009 aralığında “kalite geliştirme”, “tanı/teşhis”, “sağlık hizmeti çıktısı”, “teknoloji” ve “stres” ve 2010-2016 aralığında ise “hasta güvenliği”, “çalışan ve hasta tatmini”, “performans”, “kalite”, “hizmet kalitesi”, “çıktı” ve “bakım hizmetleri” temalarının ana temalar olduğu anlaşılmıştır.  
 
Sonuç: Hastane yönetimi alanına ilişkin çalışma alanlarının evrimsel bir yapıda olduğu ve son dönemdeki çalışmaların sağlık çalışanı ve hasta temalarına ilişkin “insan merkezli” çalışmalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli ve köklü düzenlemelerin yapıldığı bu süreçte ortaya çıkan tematik değişimin karar vericiler tarafından dikkate alınmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Cilt 27, Sayı 2 (2017)