pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Travmatik Kanalikül Kesisi Tamiri Sonuçlarımız
Nilay Yüksel, Ayşe Güzin Uzel, Emine Akçay
Amaç: Travmatik kanalikül kesisi tamiri yapılan olguların klinik özelliklerini, uygulanan cerrahi yöntemlerinin değerlendirmek.
 
Gereç ve Yöntem: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği’ne perioküler travma nedeniyle başvuran ve kanalikül kesisi nedeniyle opere edilen 23 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların klinik özellikleri, uygulanan cerrahi yöntemleri ve cerrahilerin başarısı değerlendirildi. Takiplerde, nazolakrimal kanal lavajında geçişin olması anatomik başarı; epifora şikayetinin olmaması fonksiyonel başarı olarak kabul edildi.
 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 35.9 ± 21.8 (4-82) idi. Olguların 15’inde (%65.2)’de alt kanalikül; 4’ünde (%17.4) üst kanalikül; 4’ünde (%17.4) her iki kanalikülde kesi tespit edildi. Tek kanalikül hasarı olan 19 olguda mini-Monoka stent entübasyonu yapıldı. Bikanaliküler kesisi olan 4 olguda ise bikanaliküler anüler silikon entübasyon yapıldı. Hastaların silikon tüplerinin ortalama kalış süresi 5.28 ± 4.75 ay (1-24 ay) idi. Hastalar silikon tüpleri alındıktan sonra  ortalama 3.04 ± 8.8 (1-30) ay takip edildi ve olguların 21’inde (%91.3) fonksiyonel; 22’sinde (%95.6) anatomik başarı izlendi.  
 
Sonuç: Glob ve kapak travmalarına eşlik edebilecek kanalikül kesilerinin erken tespiti ve onarılması anatomik ve fonksiyonel başarının elde edilmesinde önemlidir.
 
Cilt 27, Sayı 3 (2017)